Praha

Plavání

Tyto kurzy zajišťuje plavecká škola Skokánek v Dolních Břežanech. Ve skupince je maximálně 8 dětí a součástí lekcí je výuka základních plaveckých dovedností a samozřejmě i nejrůznější vodní hrátky a skotačení. Plaveme ve dvou turnusech po 10 lekcích, které jsou od října do prosince a pak na jaře od dubna do června.

 

Biologicko – outdoorový kroužek

Děti pobývají hodně venku a zkoumají přírodu zblízka. Sbírají různé přírodniny a pak s nimi dělají pokusy, nebo vytvářejí individuální i společná díla. Sbírají bylinky a průběžně si vyrábějí herbář. Pozorují brouky, larvy, housenky, motýly, žížaly, šneky a další zajímavé živočichy. Při špatném počasí bádají v našem centru „Pokusy a objevy“. Také zapojujeme pohyb, jelikož je jednou ze základních potřeb zdravého vývoje dětí. Pohybové aktivity jsou zaměřeny na zdravý růst, zlepšení motoriky a prostorové orientace. Cílem kroužku je co nejvíce se přiblížit přírodě a pochopit ji.

 

Logicko – matematický kroužek

Tento kroužek procvičuje u dětí logické myšlení. Děti řeší náročnější úlohy, které posilují předmatematické dovednosti, hrají řadu deskových her a také se učí různé způsoby řešení. Děti zapojují všechny své smysly a naučí se pracovat s chybou, jako nutnou součástí poznání.

 

Jóga pro děti

Prostřednictvím příběhů, básniček a písniček se děti seznamují s cvičením jógy. Cílem je, aby se děti naučily vnímat svoje tělo, správně dýchat, zpevnily se a osvojily si správné držení těla. Jóga přináší dětem zklidnění, zlepšení koordinace pohybu, rovnováhy a soustředění. Využívají se různé cvičební pomůcky, obrázky a hračky. Dále se děti naučí relaxovat. Jóga pro děti je koncipována jemným a jednoduchým způsobem bez dlouhých výdrží a tlaku na flexibilitu.

 

Hrátky s bubnem

Hodina plná říkadel a lidových písniček, her a tanců pro rozvoj pohybu, zpěvu a hry na hudební rytmické nástroje. Děti si můžou vyzkoušet africký malý buben jambe a zazpívat jednoduché africké písničky. Lidová říkadla v rámci ročních období propojujeme s cvičením. Hrou na nástroje a zpěvem se děti učí rozvíjet cit pro rytmus, sluchovou paměť, řeč a rozšiřují si slovní zásobu. V tanečkách a hrách se zase děti seznamují se svým tělem a svými smysly, zdokonalují koordinaci těla, orientaci v prostoru, zlepšují si vyjadřovací schopnosti. Na závěr je čekají andělské zvonky s pohlazením.

 

Dramaticko – taneční kroužek

Hlavní náplní dramaticko – tanečního kroužku je zprostředkovat dětem poznávání světa a jeho okolí pomocí hry a tance, na kterách se aktivně podílejí. Dramatickou hrou děti nabývají zkušenosti s různými situacemi, které je mohou potkat i v reálném životě, a tak si nenásilnou a přirozenou formou toto nové poznávání osvojují. Dramatika také rozvíjí u dětí fantazii, spontánnost a kreativitu. Tancem mohou vyjádřit své emoce, rozeznávat je a naučit se je přijímat.

 

Kroužek vaření, pečení a péče o kuchyni

Děti se především seznamují s bezpečným používáním kuchyňských nástrojů, učí se pracovat s receptem a pochopit pracovní postup.  Během každé lekce se nejprve seznámí s používanými surovinami a jejich původem. Společně si připravují chutné pokrmy a nedílnou součástí kroužku je také závěrečný úklid kuchyně. Učí se neplýtvat a seznámí se také s tím, jak jídlo zdobit, servírovat a jak správně stolovat.

 

Logopedický kroužek – logohrátky

Kroužek logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí. Kromě toho pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporuje jejich sluchové vnímání, zrakovou orientaci a sluchovou a zrakovou paměť. Důraz klademe na individuální potřeby každého dítěte v oblasti logopedické péče.

Ostrava

Hudebně-pohybový kroužek – Tanečky (všechny věkové kategorie)

Taneční kroužek je zaměřen na zlepšení koordinace pohybů. Snaží se o vytvoření rovnováhy mezi pohybem a hudbou. Děti se zde učí vnímat rytmus a tóny.

 

Plavecký výcvik (pro děti od 3 let) 

Plavecký výcvik se zaměřuje na bezpečné zvládnutí vodního prostředí a v přiměřené míře vede k osvojení a zvládnutí základních plaveckých dovedností, umožňující kvalitní a efektivní následnou základní plaveckou výuku.

 

Solná jeskyně (podzim, zima)

Solná jeskyně slouží jako relaxačně ozdravné zařízení nahrazující dětem pobyt u moře, sloužící k jejich relaxaci, regeneraci a jako doplňková léčba různých onemocnění. Posilujeme obranyschopnost organismu, jako prevence nachlazení či onemocnění